Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
  in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
  met de ondernemer;
 3. Overeenkomst
  op afstand
  : een
  overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek
  voor communicatie op afstand
  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
  gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
  binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;

Identiteit van de ondernemer

 

Mooii

Alberdina Beerlinglaan 28, 9766 PD te
Eelderwolde

E-mailadres:info@mooii-online.nl

Rabobank: Rek.nr. 1607.46.361

KvK-nummer: 51999056

BTW-identificatienummer: NL194402022B01

www.mooii-online.nl


Artikel 2 
Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
  overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.

Artikel 3  Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft
  of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

Artikel 4 
De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een
reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5  Herroepingsrecht
bij levering van producten

 

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk
- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6  Herroepingsrecht bij levering van diensten

 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag
  van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
  naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter
  zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7  Kosten  in geval van
herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
  terugbetalen.

Artikel 8  Uitsluiting
herroepingsrecht

 

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door 
  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
  heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)     die snel kunnen bederven of verouderen;

e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;

f)      voor losse kranten en tijdschriften;

g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.


3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

a)   betreffende logies, vervoer,restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 
De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a)      deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.


5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de
  producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
  de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of
  importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
  vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van
  de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op
  grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel
11  Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
  van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres
  dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in
  artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één
  maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het
  vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product
  onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
  artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of
  vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument
  bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12  Bestelling

 1. Alle genoemde prijzen op de website van Mooii zijn vermeld in euro's, inclusief 19% btw en
  exclusief verzendkosten.
 2. Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.
 3. Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Mooii is bijgeschreven, zal Mooii de bestelling binnen één tot max. 3 werkdagen bij
  TNT Post afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven
  ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van
  zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten
  expliciet is genoemd.
 4. De door Mooii opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde
  leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de
  leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de
  bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat
  noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door
  Mooii worden teruggestort.
 5. Bij 'niet thuis' wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de TNT postbode en anders
  ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie
  over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.
 6. Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of
  uitverkocht, neemt Mooii z.s.m. contact met je op om gezamenlijk tot een
  oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het
  betaalde bedrag.

Artikel 13  Verzendkosten

 

 1. Om het internetwinkelen leuk te houden, neemt Mooii een deel van de verzend- en
  verpakkingskosten voor haar rekening!
 2. Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je binnen Nederland € 4,95
  per pakket.
 3. Bij bestellingen boven de € 75,- vervallen bovendien de verzendkosten
  (binnen Nederland) helemaal!
 4. Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland a.j.b. eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste
  verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht
  van het pakket en de verzendkosten).

  We also ship to other countries.
  Please contact us if you want us to send something to another country!

 

Artikel 14  Betaling

Particulieren dienen vooraf te betalen (via iDeal).
Mooii zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd
begint op het moment dat Mooii de betaling heeft ontvangen.

Mooii zal de bestelling bij TNT Post binnen
één tot 3 werkdagen
bij TNT afleveren voor verzending naar het
opgegeven afleveradres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de
uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.

Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Via de post
ontvangt u de officiële BTW factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Mooii
behoudt zich het recht voor om een openstaande factuur uit handen te geven aan
een incassobureau. Alle hieruit vloeiende kosten worden verhaald op de
opdrachtgever.


Artikel 15  Retourzendingen

 

 1. Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail,
  doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Mooii zal iedere klacht serieus
  in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
 2. Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de
  bestelling aan Mooii retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de
  originele, onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou
  reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden.
  Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Mooii
  worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect
  niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de
  betaling niet ongedaan maken.
 3. De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Mooii kenbaar gemaakt te worden,
  vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen
  zullen niet worden gecrediteerd.
 4. Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Mooii, Alberdina
  Beerlinglaan, 9766 PD te Eelderwolde o.v.v. je naam, het order- of
  factuurnummer, en een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat
  beschadiging wordt vermeden.
 5. Mooii behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het
  vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn
  beschadigd.
 6. De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.


Artikel 15  Aansprakelijkheid

Alle producten die in het assortiment van Mooii zijn opgenomen,
voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen.
In geval van klachten kun je je altijd tot Mooii wenden, waarna wij contact
zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de
artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Mooii sluit hiermee iedere
verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Artikel 16 Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mooii in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan
  wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
  dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mooii gehouden is tot enige
  schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mooii kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 17 Privacy


De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 18 Toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten tussen Mooii en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19  EigendomsvoorbehoudMooii blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de
aflevering van de bestelling door Mooii aan TNT op jou over. Mooii aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT.